VALİLİK GENELGESİ
                                                                                                                                                              GENELGE NO: 2016/04

        Ülkemiz genelinde güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek çevre illerde zaman zaman işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasa dışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları ve bu durumun halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığı, huzur ve güven ortamını bozduğu tespit edilmiştir.

        Konu ile ilgili mevzuatımızda;
        Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
167’nci maddesine göre “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır;…”
        
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A maddesi; “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır...” 
        
Aynı Kanunun 11/C maddesi; "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır..." hükümlerine yer verilmiştir.
        Bunlarla birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinde; "İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32' nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015-6638/16 mad.) Ancak kamu düzeninin ve güvenliğinin veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."
        5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye iki yüz on dokuz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…” 
hükümleri yer almaktadır.

        Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, çevre illerde, yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldığı  ve bu durumun halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığı, huzur ve sükûnun bozulduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını karşılamasını önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edilmiş olup bahse konu olayların ilimizde de yaşanmaması için gerekli önlemler alınarak  kamu düzenin korunması için yukarıda anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda  iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının "YASAKLANMASINA" karar verilmiştir.
        Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. madde hükmü gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacak ve ayrıca adli işlem tesis edilecektir.
      
           Kamuoyuna duyurulur.